Nieuws


Algemeen
Akkerbouw
Bloembollen
Sport, golf, hovenier
Groenteteelt
Veehouderij
Winkel & werkplaats
Sierteelt
Agrotheek info april 2018
dinsdag 17 april 2018

Agrotheek info april 2018

Groeiregulatie in granen
Door de koude, natte omstandigheden van afgelopen periode, is de ontwikkeling van granen iets achter, maar dit wordt nu in hoog tempo ingehaald. Geef echter voorrang aan een goede onkruidbestrijding en voer ca 5-7 dagen later een groeiregulatie uit. Indien nodig kan CCC wel worden toegevoegd. Onkruidbestrijding echter niet mengen met Moddus en/ of Prodax.


NVWA-antwoord op vraag: Digitaal bijhouden van W-nummer wijzigingen en nieuwe etiketten.
donderdag 12 april 2018

NVWA-antwoord op vraag: Digitaal bijhouden van W-nummer wijzigingen en nieuwe etiketten.

Gewasbeschermingsmiddelen Etiket middelen Up-to-date houden; antwoord NVWA.
Tijdens de actie ‘bezem door de middelenkast’ hebben wij vele opslagkasten voor gewasbeschermingsmiddelen doorlopen en zijn diverse middelen op de juiste wijze afgevoerd. Naast middelen met verlopen toelating zien wij ook veel toegelaten producten, maar met een verlopen etiket (oud W-nummer), tegengekomen. Om die reden is er contact opgenomen met de NVWA. De volgende vraag hebben wij voorgelegd: ‘’Is het voor telers voldoende, wanneer een W-nummer van een gewasbeschermingsmiddel is gewijzigd, zij het nieuwe W-nummer digitaal via het Ctgb in de gaten houden (met smartphone of tablet) tijdens het toepassen van deze middelen?’’


Agrotheekinfo algemeen
donderdag 12 april 2018

Agrotheekinfo algemeen

Algemeen  
Vanaf volgende week wordt mooi zonnig en droog weer verwacht. Percelen die berijdbaar zijn zullen worden ingezaaid. Veel percelen lijken op het oog geschikt om te bewerken, maar onderin de bouwvoor zijn deze nog te vochtig. Maak daarom een goede keus welk perceel u het eerst kunt inzaaien.


Agrotheek info maart 2018
dinsdag 20 maart 2018

Agrotheek info maart 2018

Algemeen
We hebben deze winter gelukkig iets meer vorstdagen gehad dan de afgelopen twee winters. Dit zien we nu al duidelijk terug in de toplaag van de grond. De structuur van de grond lijkt duidelijk opgeknapt door de vorst. De mineralenvoorraad van met name stikstof en zwavel zal door de natte herfstmaand bij aanvang van de teelt niet hoog zijn. De ontwikkeling van gras en tarwe is duidelijk minder ver dan de afgelopen winters. Ook ziektemeldingen zijn er nog niet. Als de omstandigheden het toelaten zullen de komende weken de voorjaarswerkzaamheden beginnen.


Kunstmest grasland
donderdag 8 maart 2018

Kunstmest grasland

Al meerdere jaren adviseren wij een bemesting van korrelmeststoffen in gedeelde giften met een vroege gift van zwavel in combinatie met stikstof
Voordelen:
- Hoger ruw eiwitgehalte in het gras
- Bij lage temperaturen al ammonium-opname door grasgewas.
- Gras begint vroeg met ammoniumopname,
- Dit resulteert in een gestage en optimale groei
- Vroege zwavelgift voor optimale eiwitvorming
- Hoog ammoniumgehalte in meststof, ammonium spoelt niet uit, minimale stikstofverliezen
- Ammonium wordt pas bij hogere temperaturen omgezet naar nitraat


Agrotheek info februari 2018
maandag 26 februari 2018

Agrotheek info februari 2018

Knolbehandeling
Een goed uitgevoerde knolbehandeling beschermt de jonge stolonen tegen aantasting door Rhizoctonia vanaf de knol en tegen zilverschurft op de nieuw gevormde knollen. Uit proefresultaten en praktijkervaring is gebleken dat het vroegtijdig behandelen van uw uitgangsmateriaal, een beter resultaat geeft in de opbrengst. Bij de knolbehandeling kunt u gebruik maken van onze Potato Care.  Een uitermate geschikt apparaat, uitgerust met Mafex-vernevelapparatuur, welke door middel van een speciale rollenband de bedekking op de aardappelen goed uitvoert. U kunt uw aardappelen behandelen wanneer zij nog vóór het witte puntjes stadium zijn. Langere spruiten moeten eerst worden afgedraaid. Het advies is om de spruiten enkele dagen voordat de knolbehandeling wordt uitgevoerd, af te draaien.


Maisfolder 2018
zaterdag 20 januari 2018

Maisfolder 2018

CAV Agrotheek heeft ook voor 2018 weer een aantrekkelijk maisrassenpakket voor u samengesteld. Hierin zijn zes rassen opgenomen. De rassen hebben zowel in de praktijk als op de verschillende maisdemovelden bijzonder goed gepresteerd. Naast zetmeelopbrengst en voederwaarde zijn de rassen geselecteerd op basis van de landbouwkundige eigenschappen. 

Lees Verder

Maismailing veehouderij
vrijdag 19 januari 2018

Maismailing veehouderij

Hierbij willen we u informeren over de mogelijkheid om uw gewenste maïsras vroegtijdig te bestellen. Hierbij kunt u profiteren van kortingen welke op deze bestellingen van toepassing zijn.


Vrijstelling Apollo in lelie tegen mijten
woensdag 20 december 2017

Vrijstelling Apollo in lelie tegen mijten

Samen met de KAVB is deze tijdelijke toelating van 120 dagen gerealiseerd. Adama werkt aan een reguliere toelating voor bloembollen en bloemknollen, maar vanwege het belang voor de leliesector is er nu al een vrijstelling tot stand gekomen. 
Apollo is toegelaten van 15-12-2016 tot 14-4-2017 

We zijn blij dat we een belangrijk middel tijdelijk kunnen toevoegen aan het effectieve pakket van middelen en maatregelen voor bloembollen.

Apollo is een vloeibaar contactmiddel dat zeer effectief is voor het bestrijden van bollenmijten en galmijten. We kunnen Apollo leveren in 1 liter verpakkingen.

Toepassing

Apollo dient gebruikt te worden zo snel mogelijk na de oogst. Op dat moment is Apollo het meest effectief. De toedieningsmethode die gebruikt kan worden is boldompeling, -douchen of -schuimen. Alle methodes zijn effectief maar dompelen is ons advies.

Adama heeft beperkte ervaring met lelies koken in combinatie met Apollo. Daar waar geen ervaring is opgedaan in een ras, verdient het de aanbeveling om door een proefdompeling vast te stellen of het ras de behandeling verdraagt. 

Apollo is een contactmiddel, het is zaak de mijten, larven en eieren te raken om werking te mogen verwachten. Adama adviseert om bij het toepassen van Apollo altijd een fusarium bestrijdend middel te gebruiken omdat de bollen nat worden gemaakt en er hierbij kans is op fusarium uitbreiding.

Wanneer er bij het toepassen wordt bijgevuld, houd dan een bijvulfactor van 125% aan om de concentratie in het dompelbad op het juiste niveau te houden. De halfwaarde tijd van Apollo zonder bijvullen is 48 uur. Dit is een gegeven bij een pH-waarde tussen 6,5 en 7, gemeten na toediening van Apollo en evt. andere fungicide. 
Mengen van Apollo met andere gangbare fungiciden is mogelijk.

Bij verwerking na het behandelen met Apollo is het dragen van handschoenen verplicht.

Werkingsspectrum

Apollo is effectief op eieren, protonimfen en het eerste larven stadium. Op de volwassen mijten mag geen werking worden verwacht. We spreken over effectiviteit op galmijt, bollenmijt en stromijt. Op het genoemde werkingsspectrum heeft Apollo een effect van 95-100% doding. Apollo heeft een duurwerking van 60 dagen, wat betekend dat wanneer er eieren worden gelegd op Apollo residu, deze tot 60 dagen na toepassing worden geremd in ontwikkeling.

Dosering

Apollo heeft een toelating in lelie voor 1 toepassing. De dosering is 0,078% voor boldompeling.

Lees Verder

Agrotheek info december 2017
maandag 11 december 2017

Agrotheek info december 2017

Veel van de wintergranen zijn ondanks de soms lastige omstandigheden op een goede manier gezaaid.  De in de vroege herfst gezaaide percelen staan al in het drie blad stadium. De regelmatige neerslag deze herfst heeft wel tot plaatselijk veel slakkenschade geleid. Met name in graszaad en koolzaad is dit inmiddels goed zichtbaar. Als gevolg van de moeilijke oogstomstandigheden blijft de bewaring van aardappelen en uien zijn aandacht vragen.


Bezem door de middelenkast
zaterdag 9 december 2017

Bezem door de middelenkast

Vanaf 1 december gaat ‘Bezem door de middelenkast’ in enkele gemeentes van start. De bezemactie loopt t/m 30 maart 2018. Met deze actie bieden we u als agrariër de mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegelaten. De actie is eenvoudig,kosteloos en anoniem.

Lees Verder

Zaaiuienfolder 2018
dinsdag 5 december 2017

Zaaiuienfolder 2018

Uitzaaien van het juiste ras uien is een van de eerste stappen naar het behalen van een topopbrengst van hoge kwaliteit. De keuze van het juiste ras is van meerdere factoren afhankelijk:

  • De grondsoort en structuur van uw percelen bepaalt mede het ras dat uitgezaaid kan worden. Voor elke grondsoort is er een geschikt ras beschikbaar. 
  • Houd ook rekening met het bouwplan, zo kan er keuze worden gemaakt tussen een ras dat vroeger of later afrijpt. Dit kan zorgen voor een betere arbeidsverdeling. 
  • Kijk naar uw afzetmogelijkheden en houd bij uw keuze rekening met kwaliteit, opbrengst en de duur van de bewaarperiode.

Agrotheek info 23 november 2017
maandag 27 november 2017

Agrotheek info 23 november 2017

Meststoffen
Graag vragen we uw aandacht voor een goed en doordacht bemestingsplan. Wij helpen u daar graag bij. We baseren onze adviezen op een brede ervaring met- en kennis van bodem- en bemestingszaken. Binnen CropSolutions (inkoop en advisering) worden er naast onze eigen CAV-proeven en onderzoeken ook collectief uitgebreid meststoffen getest. Daarnaast hebben we overleg met andere CropSolutions-partners waarbij we ervaringen en resultaten uit heel Nederland onderling delen.


Zuiveringsplicht glastuinbouw
maandag 16 oktober 2017

Zuiveringsplicht glastuinbouw

Per 1 januari 2018 krijgen alle glastuinders te maken met de zuiveringsplicht voor het lozen van drainagewater, drainwater of filterspoelwater. Dit geldt voor iederen, dus ook voor kleine bedrijven of ondersteunend glas.

 

 

Lees Verder

Agrotheek info 9 oktober 2017
maandag 9 oktober 2017

Agrotheek info 9 oktober 2017

De oogst van veel gewassen gaat op dit moeizaam met effecten van de vele regen in september. Nog niet veel tarwepercelen zijn ingezaaid. Voor de pootgoedtelers geven de resultaten van de nacontrole soms enige negatieve verrassingen en er is veel aandacht voor drogen van verschillende producten.  

Lees Verder

Agrotheek info 10 september 2017
maandag 11 september 2017

Agrotheek info 10 september 2017

In deze periode worden de consumptieaardappelen voor de lange bewaring doodgespoten. Na spuiten duurt het nog 14-20 dagen voordat de aardappelen goed loslaten. Controleer voor het spuiten wel eerst of de aardappelen het minimaal gewenste onderwatergewicht OWG van 360 gram bereikt hebben.


Brassica journaal 4 - augustus 2017
woensdag 30 augustus 2017

Brassica journaal 4 - augustus 2017

De tripsdruk blijft onverminderd hoog. Ondanks dat er strakke spuitschema’s ter bestrijding van de tripsen worden gehanteerd, moet vroege kool vaak al geblazen worden om de, tot 6 bladeren diep, aanwezige trips te verwijderen. Nu is ook de bewaarkool aan de beurt. Controleer al uw percelen door de grootste kolen per ras en per perceel open te pellen. Een oppervlakkige controle volstaat niet. Ter illustratie 4 foto’s van dezelfde kool hiernaast afgebeeld. Oppervlakkig lijkt de kool vrij van trips. Onder het eerste blad wordt de trips aantasting pas zichtbaar. Dit gaat zeker door tot het 3e blad. Omdat tripsen tot onder het eerste blad gedeeltelijk bestreden kunnen worden, werkt dus alleen een preventieve aanpak. In onderstaande tabel de toegelaten middelen die een zekere mate van effect hebben op trips. De tripsdoders zijn de drie Pyrethroïden, deze hebben alleen contactwerking: alleen trips die worden geraakt worden bestreden. Tracer en Calypso zijn 1 blad systemisch. Als er dus tripsen onder het eerste blad aanwezig zijn, dient Tracer of Calypso toegevoegd te worden. Een toevoeging van Attracker verbetert het rendement met ongeveer 25%. Movento dient tijdens start koolvorming toegepast te worden. Vervolgens groeit Movento mee met de bladopbouw. Tot ongeveer drie weken na de tweede bespuiting wordt trips bestreden door een verstoring van de vetopbouw. Movento werkt vooral op de eerste trips die vanuit de grond komen. Op deze manier wordt een populatieopbouw voorkomen.

Zodra de kool hard wordt moeten de andere middelen voorkomen dat tripsen meer dan 1 blad diep kunnen komen.

Lees Verder

Bloembollenbericht augustus 2017
donderdag 24 augustus 2017

Bloembollenbericht augustus 2017

In dit bericht leest u het laatste nieuws over de ontwikkelingen betreffende fustloos-emissievrij bolbehandelen, zuurbeperking na oogst, bolbehandelingsproef afgelopen seizoen en ontwikkelingen LED.


Agrotheek info 10 augustus 2017
maandag 14 augustus 2017

Agrotheek info 10 augustus 2017

We zijn inmiddels in een wisselvallig weertype beland. In deze periode van het jaar beginnen ook de dauwnachten langer te worden, waardoor de bladnatperiodes verlengen. Deze omstandigheden geven veel schimmelziektes meer kansen om in gewassen toe te slaan.

Lees Verder

Brassica journaal 3 - augustus 2017
dinsdag 1 augustus 2017

Brassica journaal 3 - augustus 2017

Wijziging gebruiksvoorschrift slakkenkorrels

Sinds een paar jaar zijn alleen slakkenkorrels met de werkzame stof ijzer(III)fosfaat toegelaten. Dit product is onder 3 merknamen toegelaten, te weten: Iroxx, Cropguard slakkenkorrels en Derrex. Per merknaam zijn 4 toepassingen per 12 maanden mogelijk. Met het vernieuwde etiket is het stapelen van middelen met dezelfde werkzame stof en formulering niet meer mogelijk. Wat nog wel kan is afwisselen van product (4 x 7kg Iroxx/ Cropguard slakkenkorrel  en 4 x 7 kg Derrex). Het oude etiket mag nog verkocht worden tot 1 december 2017 en kan dan tot 1 december 2018 worden opgebruikt volgens het oude etiket.

Lees Verder

Agrotheek info 19 juli 2017
maandag 24 juli 2017

Agrotheek info 19 juli 2017

Algemeen

De groeiomstandigheden zijn de afgelopen weken goed geweest. Ook de afrijping van de granen gaat vlot dit jaar. Valse meeldauw en trips in uien lijken onder controle en we hebben nog geen phytophthora meldingen in aardappelen. In suikerbieten zijn diverse meldingen met een stemphylium aantasting.

Lees Verder

De nieuwe website CAV Agrotheek
dinsdag 23 mei 2017

De nieuwe website CAV Agrotheek

CAV Agrotheek heeft een nieuwe website! Zoals u kunt zien zijn de meeste pagina's gevuld met informatie omtrent nieuws, onze producten & diensten en andere belangrijke informatie. 

Sommige pagina zijn nog in de afwerking, maar we willen u alvast kennis laten maken met de nieuwe omgeving. 

 

Inloggen Mijn Agrotheek

Klanten kunnen met hun eigen debiteurnummer en wachtwoord inloggen op de Portal van Mijn Agrotheek. Achter deze gesloten omgeving kunt u persoonlijke gegeven vinden zoals uw factuuroverzicht, mineralenoverzicht en onze Agrotheek Nieuwsbrieven. 

 

Heeft u vragen over de nieuwe website of over de Portal? Neem dan contact op met het hoofdkantoor: (088) 9900700. 

Lees Verder

CAV Agrotheek nu ook SKL keuringsstation
maandag 22 mei 2017

CAV Agrotheek nu ook SKL keuringsstation

Per 22 mei 2017 is CAV Agrotheek SKL keuringsstation. 

CAV Agrotheek beschikt over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeesters om de keuringen van deze apparatuur op een goede manier uit te voeren.

De dienst wordt beschikbaar gesteld voor nieuw verkochte apparatuur, aangeschaft bij de Groene Vakwinkel van CAV Agrotheek. 

Nieuwe apparatuur is vervolgens 6 jaar gevrijwaard van keuring. volgens dient de apparatuur elke 3 jaar gekeurd te worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (088) 9900700.

Lees Verder

Inspecties imidaclopridhoudende middelen bij kastelers
dinsdag 14 maart 2017

Inspecties imidaclopridhoudende middelen bij kastelers

De NVWA start in het voorjaar met inspecties om te controleren of kastelers zich houden aan de voorwaarden voor het gebruiken en in voorraad hebben van gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid (o.a. Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG en WOPRO Imidacloprid 70 WG). Hiervoor gelden vanaf 15 maart 2017 strenge eisen.

Lees Verder

Bodemvoorraad van veel elementen slinkt
zaterdag 11 februari 2017

Bodemvoorraad van veel elementen slinkt

Bodemvoorraden van veel elementen slinken. Gewassen krijgen een gebrek aan elementen waar nooit een tekort aan was. Telers mogen er niet van uitgaan dat de buffer dat opvult, zegt Ton Hendrickx van CropSolutions.

Lees Verder