Verbod chemie tegen onkruid op verhardingen


Per 31 maart 2016 is een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking getreden. Hierdoor is het voor professionele gebruikers (gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen voor hun beroep gebruiken) verboden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op een verhard oppervlak buiten de land- en tuinbouw. 

Wel zijn er een aantal uitzonderingen.

Volgens de regeling met uitzonderingen blijft bestrijding van onkruiden op verhardingen toegestaan op plekken waar omwille van de veiligheid bestrijding noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat branden daar te grote risico's levert. Dit is het geval op terreinen waar roken en open vuur verboden is.Hieronder wordt verstaan:

1) locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;
2) start-, landings- en taxibanen van vliegvelden;
3) spoor-, metro en trambanen, zowel het ballastbed als de inspectie- of schouwpaden;
4) locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.

Ook de bestrijding van de verschillende soorten Duizendknoop en Ambrosia behoort tot de uitzonderingsmogelijkheden.

 

Uitzonderingen voor sport- en recreatieterreinen

Daarnaast is er een uitzondering op het verbod voor sport- en recreatieterreinen.
Hieronder wordt verstaan:

 • Sportvelden, inclusief het terrein daaromheen die voor het beoefenen van de sport nodig zijn.
 • Niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft:
 1. bungalowterreinen;
 2. groepsaccommodaties;
 3. campingterreinen;
 4. jachthavens, niet zijnde de aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater.

 

Het verbod geldt voor verhardingen. Wat valt daar presies onder?

Een verhard oppervlak is:

 • bebouwing (bouwwerken, gebouwen);
 • wegen;
 • pleinen;
 • parkeerplaatsen;
 • bedrijfsterreinen;
 • andere infrastructuur.

Gebruikte materialen hierbij zijn:

 • Gesloten verhardingen; verharding zonder voegen (bijv.asfalt of beton).
 • Half open verhardingen; o.a. elementverhardingen met voegen (bijv trottoirtegels, straatstenen of ZOAB). Ook kunstgrasvelden vallen hieronder.
 • Open verhardingen; o.a. gestort of waterdoorlatend materiaal (bijv grind, schelpen, steenslag of grasbetontegels).

Het in de Staatscourant gepubliceerde verbod geldt voor álle verharde oppervlakten, inclusief open verhardingen (zoals grind en gravel).

        

Men gaat uit van de volgende definitie; 

verhard oppervlak:

oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid;

onverhard oppervlak:

oppervlak niet zijnde verhard oppervlak.

Op de bodem aangebracht organische materialen zoals houtsnippers vormen geen verhard oppervlak.

Geheel verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Deze zal ingaan per november 2017.

Hier leest u méér informatie over het totaalverbod & de mogelijke uitzonderingen

 

 

In onderstaande bestanden kunt u de greendeal sportvelden en recreatie doorlezen.

 

 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Green Deal SportveldenGreen Deal Sportveldenma 11 apr 2016
Green Deal RecreatieGreen Deal Recreatiema 11 apr 2016