Verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw


Per 1 november 2017 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verboden. Er gelden enkele uitzonderingen. Per 31 maart 2016 was het al verboden voor professionele gebruikers (gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen voor hun beroep gebruiken) om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op een verhard oppervlak buiten de land- en tuinbouw. 

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet voor particulieren en biociden. Particulieren kunnen dus nog steeds producten aanschaffen en toepassen (mits toegelaten voor particulier gebruik). Een voorbeeld van een biocide zijn groene aanslagreinigers (zoals Dimanin).

 

Het verbod geldt niet situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen; Voorbeelden:

a. locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;

b. het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;

c. spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:

- het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of;

- inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;

d. locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.

e. locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden, en

f. locaties waar een elektrische installatie voor hoogspanning aanwezig is waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking.

 

Het verbod geldt niet situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van mens of dier of van het milieu. Hier vallen o.a. onder; de gerichte bestrijding van;

a. duizendknoop: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop

(Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica), Afghaanse

duizendknoop (Persicaria wallichii) en kruisingen;

b. ambrosia (Ambrosia species);

c. eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea);

d. bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea);

e. buxusmot (Cydalima perspectalis);

f. fluweelboom/azijnboom (Rhus species);

g. hemelboom (Ailanthus altissima);

h. Pontische rododendron (Rhododendron x superponticum);

i.  Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina);

j.  eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea;

k. esdoorn (Acer species) met uitzondering van Acer campestre;

l. witte abeel (Populus alba);

m. grauwe abeel (Populus x canescens);

n. zuurbes (Berberis species), niet zijnde Berberis vulgaris;

o. robinia (Robinia pseudoacacia);

p. rimpelroos (Rosa rugosa);

q. dwergmispel (Cotoneaster species) met uitzondering van Cotoneaster integerrimus;

r. knolcyperus (Cyperus esculentus), en

s. trosbosbes (Vaccinium corymbosum en hybriden).

 

Het verbod geldt niet situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel plaatsvindt op specifieke terreinen voor recreatieve doeleinden of voor het beoefenen van sport die vanwege hun aard of omvang redelijkerwijze niet op een andere wijze kunnen worden onderhouden.

a. sportvelden voor het in georganiseerd verband beoefenen van sport in de open lucht, voor zover het het bespeelbare gedeelte van het terrein betreft inclusief een beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen van de sport nodig is.

b. niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft:

1° bungalowterreinen;
2° groepsaccommodaties;
3° campingterreinen;
4° jachthavens, niet zijnde de aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater.

c. terreinen met een specifieke botanische waarde, waar het publiek ten minste twee maanden per jaar tegen betaling toegang heeft, met uitzondering van de verharde oppervlakken.

Aanvullende eisen wanneer een uitzondering geldt;

Er mag alleen gemaakt worden van een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico of een biologisch gewasbeschermingsmiddel voor zover deze voor het desbetreffende gebruik beschikbaar zijn. Deze moeten veilig zijn voor het aquatische milieu en mogen géén prioritaire gevaarlijke stof bevatten. Status 17 oktober 2017: op dit moment zijn er géén middelen die aan deze eisen voldoen. Daarom mag tot die tijd nog gebruik gemaakt worden van gewone gewasbeschermingsmiddelen, mits deze niet zijn ingedeeld als gevaarlijk voor het aquatische milieu of die prioritaire gevaarlijke stoffen bevatten.

 

Green Deal 

Voor sportvelden, golfbanen en recreatieterreinen geldt de Green Deal, en daarom vallen zijn (voorlopig) onder de uitzondering.  

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op deze terreinen dient de komende jaren wel worden teruggebracht.  Met het ondertekenen van de Green Deal geven de partijen aan dat ze willen meewerken aan het afbouwen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  

De 2 bestanden betreffende greendeal sportvelden en recreatie kunt hieronder downloaden.

 

Bovenstaande tekst is zoals wij deze nieuwe wetgeving interpreteren.

Heeft u vragen over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met;

Michel de Groot

E-mail:m.degroot@agrotheek.nl

Telefoon: 06-20619550

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Wijziging Rgb gebruiksverbod buiten de landbouw stcrt-2017-55089.pdfWijziging Rgb gebruiksverbod buiten de landbouw stcrt-2017-55089.pdfwo 4 okt 2017
Green Deal Recreatie.pdfGreen Deal Recreatie.pdfdi 17 okt 2017
Green Deal Sportvelden.pdfGreen Deal Sportvelden.pdfdi 17 okt 2017