Zuiveringsplicht glastuinbouw


Per 1 januari 2018 krijgen alle glastuinders te maken met de zuiveringsplicht voor het lozen van drainagewater bij substraatteelt, drainagewater bij grondteelt of filterspoelwater. Er gelden géén uitzonderingen. De zuiveringsplicht geldt voor álle teelten onder glas, ongeacht sector, schaalgrootte, gewas of teeltsysteem. De regels gelden ook voor permanente tunnels. De zuiveringsplicht is niet van toepassing voor rolkassen, tijdelijke tunnels, teeltondersteunende voorzieningen en schermhallen. Een voorbeeld van teeltondersteunende voorzieningen zijn de regenkappen in de teelt van aardbeien. 

Deze wetgeving houdt in dat vanuit iedere kas, waar overgebleven water richting oppervlaktewater of riool gaat gezuiverd moet worden. Er moet minstens 95% van gewasbeschermingsmiddelenrestanten uit gezuiverd worden.

In de praktijk blijkt dat ieder bedrijf verschillend is, en dat het niet altijd eenvoudig is om aan de voorwaarden te voldoen.

Voorbeelden om te kunnen voldoen aan de zuiveringsplicht;

  1. Telers kunnen een reinigingsinstallatie aanschaffen die het water zuiverd. Deze moet op de BZG lijst staan. Dit is een lijst van goedgekeurde installaties. BZG staat voor Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw. De kosten van zo'n installatie schatten wij op minimaal € 20.000,-.
  2. U loost géén water, of zorgt ervoor dat u dit niet meer loost. U maakt een rapport van uw bedrijf waarin alle waterstromen in omschreven staan. Samen met dit rapport wordt er een controle op uw bedrijf uitgevoerd. Als uw rapport en de bedrijfssituatie goedgekeurd wordt om als nullozer te worden aangemerkt, wordt het bedrijf geregistreerd (in UO registratie en bij bevoegd gezag). Wij raden u aan om voor 01-01-2018 contact op te nemen met het bevoegd gezag om te bespreken welke bewijsvoering u op uw situatie gericht moet aanleveren.
  3. U gaat het lozingswater opvangen/bufferen. Daarna laat u een mobiele zuiveringsinstallatie komen om dit te zuiveren. Dit moet u aantonen d.m.v. de punten genoemd bij "u loost géén water".
  4. Telers kunnen een gezamelijke collectieve reinigingsinstallatie plaatsen.
  5. U heeft een combinatiebedrijf; u teelt gewassen in de kas, maar ook buiten. U kunt het water opvangen, en dit gebruiken in uw buitenteelt als beregeningswater. Dit moet u aantonen d.m.v. de punten genoemd bij "u loost géén water".

Waarom deze wetgeving

Deze wetgeving is tot stand gekomen omdat er nog steeds teveel restanten gewasbescherminsmiddelen in het oppervlaktewater worden gevonden. Mocht dit niet veranderen zal de volgende stap zijn het beperken of intrekken van toelatingen.

Méér informatie / ondersteuning;

De zuiveringsplicht die per 1 januari 2018 gaat gelden heeft geen consequenties voor uw bedrijf als er geen te zuiveren water wordt geloosd.

Hoe u kunt aantonen dat er niets geloost wordt, is omschreven in de aanpak nul-lozing die is vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw en te downloaden is op:https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/water/aantoonbare-nul-lozing/

Verder kunt u informatie vinden op: www.glastuinbouwwaterproof.nl/zuiveringsplicht 

Of u kunt bellen met CAV Agrotheek; Michel de Groot: 06-20619550