Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Agrotheek info Bloembollen Oktober 2019

Alvast voor in uw agenda

Dinsdag 3 december BloemBollenBijeenkomst CAV Agrotheek, Wieringerwerf

 

Het plantseizoen voor de tulpenteelt is net van start gegaan. In dit bericht vindt u informatie over de plantafstand in de nabijheid van oppervlaktewater.

 

Teeltvrije zones

Voor verschillende teelten schrijft het activiteitenbesluit teeltvrije zones voor. Deze zijn, afhankelijk van de teelt, variërend in breedte. Ook de door u toegepaste driftreducerende toepassingstechnieken kunnen invloed hebben op de breedte van deze zone. Standaard geldt voor intensieve teelten (o.a. aardappel en bloembollen) een teeltvrije zone van 150cm, vanaf het midden van het gewas of buitenste regel tot het snijpunt van maaiveld en talud (de insteek van de sloot).

Standaard geldt voor het toepassen van de meeste gewasbeschermingsmiddelen een minimum DRT(DriftReducerende Techniek) van 75%. Indien u deze techniek verhoogt tot een 90% reductie dan geldt een verlaging van de teeltvrije zone naar 100cm. Maar let op: Voor een heel aantal middelen geldt al een toepassingsvoorwaarde voor het gebruik van een minimaal 90% reducerende techniek als basis. Deze toepassingsvoorwaarden staan vermeld op het etiket van de verpakking. Indien dit al een gebruiksvoorwaarde is, dan mag u de teeltvrije zone niét verlagen. Het is dus heel belangrijk dat u de etiketten van de middelen goed leest, want dit is leidend boven het activiteitenbesluit. In de praktijk is het dus raadzaam om de standaard teeltvrije zone van 150cm aan te houden, omdat steeds meer benodigde middelen slechts zijn toegelaten onder verhoogde driftreductievoorwaarden.

Op 1 oktober jl. is de meest recente DRD(DriftReducerende Dop-klassen)lijst gepubliceerd op https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/138134/drd-lijst_20191001_2.pdf.
Hierin vindt u de meest recent goedgekeurde doppen met hun bijbehorende DRD-klassen en bijbehorende voorwaarden.

 

Etikettekst Stomp (W24):
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in alle teelten met uitzondering van raketblad op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90, waarbij in de teelt van bloembollen en bloemknollen een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot dient te worden aangehouden.

 

Etikettekst Movento (W6):
Movento heeft van alle in bloembollen toegelaten middelen het lastigste etiket. Hier wordt met teeltvrije zone de perceelsgrens bedoeld i.p.v. de insteek tot een watergang. Afhankelijk van de spuittechniek varieert de teeltvrije zone van 1.50 – 2.25 meter. Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw teeltadviseur.  

 

Pitcher

ADAMA heeft een toelating voor Pitcher gekregen: een breedwerkende schimmelbestrijder voor boldompeling van bloembollen en gewasbespuiting van bloemisterijgewassen, vaste planten en Buxus. Pitcher is een product met de unieke combinatie van twee werkzame stoffen: folpet (450 gr/l) en fludioxonil (60 gr/l). Dat maakt Pitcher sterk tegen de schimmels Fusarium, Rhizoctonia en Penicillium, stuk voor stuk probleemschimmels in bolgewassen. Door zijn brede werking heeft Pitcher een grote meerwaarde in het dompelbad van de belangrijkste bolgewassen en in de broeierij van de meeste bolgewassen. Als u vragen heeft over de positie in de bolbehandelingsmix neemt u dan contact op met uw teeltadviseur.

 

Het nieuwe schuimen

Het Flowschuimen heeft zich de afgelopen jaren zowel in proeven als in de praktijk bewezen als een volwaardige techniek. De bollen worden fustloos ontsmet waardoor er vrijwel geen emissie is van middelen. Hierdoor komt er geen middel meer via emissie in het water terecht. Dit is maatschappelijk een heel belangrijk item en draagt bij aan het behoud van middelen. Daarnaast wordt er ook nog eens bespaard op middelen omdat ze efficiënt en goed verdeeld worden aangebracht. Inmiddels heeft CAV Agrotheek samen met een Total Systems een nieuwe versie van de Flowschuimmachine ontwikkeld. Hierbij is de kennis uit de praktijk van beide organisaties meegeno-men om tot de meest praktische manier van werken te komen. Ondertussen wordt deze techniek bij een vijftal bollentelers toegepast. Neem contact op met teeltadviseur Paul Slagter voor alle ins en outs van deze nieuwe techniek.

Agenda